Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

Ý NGHĨA VIỆC THỜ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN

Thanh Tinh
(@thanh-tinh)
Thành Viên
 
(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Ý nghĩa việc thờ Thánh Tượng Thiên Nhãn THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN'
 
... "Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh Tượng Con Mắt mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.
 
Nhãn thị chủ tâm
Lưỡng quang chủ Tể
Quang thị Thần
Thần thị Thiên
Thiên giả ngã dã.
 
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ này duy Thầy cho Thần hiệp Tinh khí đặng đủ Tam Bửu là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.
 
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt Thầy cho chư Ðạo hữu nghe.
 
Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi; song, Thiên Ðình mỗi phen đánh tản Thần không cho hiệp cùng Tinh Khí. Thầy đến đặng huờn nguyên chơn thần cho các con đặng đắc Ðạo.
 
Các con hiểu "Thần cư tại Nhãn'. Bố trí cho chư Ðạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.
 
Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo hằng nhớ đến danh Thầy.
 
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế"
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 23/04/2022 3:02 sáng
Chia sẻ: