Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

CHƠN PHÁP CAO ĐÀI

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
Có thể là hình ảnh về 1 người
 
Tôn chỉ của Đạo Cao-Đài là : “Qui nguyên tam giáo, phục nhứt ngũ chi”. Câu này mới nghe qua thì thấy lạ., nhưng xét cho kỹ thì nó là hai con số đại biểu choTrời đất và người là nói về lý Tam tài :
 
Trời có ba là Nhật, nguyệt, tinh.
Đất có ba là Thuỷ, hoả, phong.
Người có ba là Tinh, khí, thần.
 
Con số năm là tượng trưng cho ngũ khí: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Năm khí này là nguồn sống hữu hình của muôn loài vạn-vật. Nói tóm lại, muôn loài vạn vật không vật nào có thể tồn tại được nếu không có ngũ khí tức là khí sanh quang và lý tam Ngôi đó vậy. Hai con số “Ba và Năm” là biểu tượng cho trời Đất và Đức Chí-Tôn lấy đó làm chơn pháp cho thời Tam Kỳ Phổ Độ nói vắn tắt là Đạo Cao-Đài hầu dẫn dắt nhân loại đến chỗ Thế giới đại đồng cùng nhìn về một chân-lý duy nhất vậy. ( xem “Số ba huyền diệu” của Nữ soạn-giả NT sẽ biết rõ hơn về lý tam ngôi nhất thể này ).
 
Dân-tộc Việt-nam đã chịu biết bao sự đau khổ dưới ách thồng-trị của Tàu gần cả ngàn năm, chịu sự đô-hộ của Pháp cũng gần Trăm năm, và gần đây là cuộc nội-chiến phi nghĩa suốt ba mươi năm chịu cảnh “ Nồi da xáo thịt”. Nếu không có Đức Chí-Tôn sớm Khai đạo tại miền Nam nước Việt để gở ách nạn cho giống nòi và làm gương cho Thế-giới thì trận-chiến kỳ ba này chưa biết chúng ta sẽ về đâu ! ! ? .Đức Chí-Tôn khai ĐẠI-ĐẠO là đem đến cho nhân-loại niềm tin “ giải-thoát” chúng ta phải tuyệt-đối tin tưởng . Chúng ta phải biết : Đạo chớ không phải tôn-giáo, vì tôn giáo thì có rất nhiều nhưng đạo thì chỉ có một Đạo Trời là đạo do đức Thượng-Đế khai sáng mà thôi, đó mới là chánh Đạo. Thật là hữu phước may duyên cho những ai được nương thân dưới bóng Cao-Đài trong Kỳ ba mạt pháp này mà biết để tâm hướng về Đại-từ-Phụ.
 
Thi:
Mừng thay gặp gỡ Ðạo Cao Ðài,
Bởi đức ngày xưa có buổi nay.
Rộng mở cửa răn năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai.
Có cơ có thế có tinh thần.
Từ đấy Thần, Tiên dễ đặng gần.
Dưỡng tánh tu tâm tua gắng sức,
Ngày sau toại hưởng trọn Thiên ân.
 
(Từ Facebook Hạ Uy Di)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 12/06/2022 2:40 sáng
Chia sẻ: