Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

NGƯỜI TU HÀNH CHÂN CHÍNH LÀ BIẾT CHỌN CHO MÌNH CÁI SỐNG VĨNH HẰNG

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
Có thể là hình ảnh về tượng đài và bầu trời
 
Chúng ta thường nghe miệng người đời hay nói câu: “Khôn chết, dại cũng chết, duy có biết là sống”. Cái sống đây tức là sống Đạo, sống đạo là cái sống vĩnh-hằng, là sống cho linh-hồn, trái với lối sống này là sống đời, là chỉ biết sống cho xác thịt.
 
Chúng ta lắng nghe Chí-Tôn nói về sự sống và chết thì sẽ hiểu:
 
“Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm.
 
Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy, phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết, thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì. Cười . . . Nếu Thầy không đến kịp thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.
 
Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái.
 
Còn bực chơn tu, tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo.
 
Bởi vậy, một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, và toàn cả nhơn loại trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các con.
 
- Như kẻ bên Phật giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.
 
- Người gọi Quan Âm là Nữ Phật tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhơn biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần, đời nhà Thương.
 
- Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.
 
- Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.
 
- Người gọi Jésus là Thánh đạo Chưởng giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn.
 
Thầy hỏi: Vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?
 
Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.
 
Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy.
 
Máy Thiên cơ các con chưa rõ, các con cứ tưởng lầm rằng Thầy không kềm chế kẻ vô lương đặng. Các con hằng muốn thấy kẻ ấy bị hành phạt nhãn tiền, thì mới vừa lòng các con. Nhưng Thánh ý Thầy không phải vậy đâu. Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: Nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy, cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con, cũng là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì Ðạo.
 
Thầy lại có nói rằng: Ngày nào các con, còn trông thấy một điều bất bình ở đời nầy thì Ðạo chưa thành vậy".
 
Muốn cho cơ đạo sớm được thành tựu thì, giờ đây, mỗi con người tu của chúng ta phải thật sự hồi đầu và thành tâm hối cải, đối diện với chính mình, bỏ ra ngoài những lời thị phi, đàm tiếu, chạy theo mối lợi đường danh mà quyết chí tu hành, chết đời sống Đạo…
 
(Từ Facebook Cao Đài Hạ Uy Di
 
Chủ đề này đã được sửa đổi2 năm Trước đây bởi... từ Facebook
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 10/06/2022 2:51 sáng
Chia sẻ: