Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

TẠI SAO ĐỨC KHƯƠNG THÁI CÔNG - ĐẠI DIỆN CHO THẦN ĐẠO - LẠI KHÔNG CÓ NGÀY VÍA NHƯ CÁC NGƯỜI KHÁC CÓ THỜ TRÊN TƯỢNG NGŨ CHI?

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
Không có mô tả ảnh.
 
Tờ thỉnh giáo của vị phụ trách Nghi lễ nơi Thánh Thất Phú Châu (nay là Thánh Thất Tân Châu, An Giang) thỉnh giáo Hội Thánh về việc nầy, và được Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh trả lời trong một văn thư đề ngày 13 tháng 7 năm 1981 như sau:
 
“Luận đến Khương Thái Công phải xuyên qua huyền sử để giải đáp: Ngài Khương Thái Công vâng lịnh Đức Nguơn Thủy hạ san, hưng Châu phạt Trụ, chịu trách nhiệm lập bảng Phong Thần. Sắc phong cho Chư Thần xong, Ngài đảm tròn phận sự. Thần Đạo của Ngài không được phổ cập trong dân gian, vì vậy không có Lễ Vía như các Giáo chủ khác”.
 
Chúng ta thấy, như Đức Quan Thánh không phải là một vị Giáo chủ nhưng Đức Ngài được thờ phụng trong tín ngưỡng của dân gian, ít nhứt là trong hai nước Trung Hoa và Việt Nam.
 
Còn như Đức Lý Đại Tiên Trưởng, Đức Ngài không phải là một vị Giáo chủ, cũng không được thờ phụng trong tín ngưỡng dân gian. Nhưng Ngài đảm nhận những trách vụ trọng yếu trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đó là Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo, nên Đức Ngài có Lễ Vía hàng năm.
 
Vì vậy, chúng ta thấy Đức Khương Thái Công là Giáo Chủ Thần Đạo nhưng Đạo của Đức Ngài không được phổ cập như là một tín ngưỡng của dân gian và Ngài cũng không có nhận lãnh sứ mạng nào trong Tam Kỳ Phổ Độ nên Ngài không có ngày lễ vía hằng năm.
 
(Từ: Facebook Sử Kiến Nguyên)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 15/07/2022 2:38 sáng
Chia sẻ: