Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

TỨ ĐẠI BỘ CHÂU

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
Có thể là hình ảnh về văn bản
 
 
Tứ: Bốn, thứ tư. Đại: lớn. Bộ Châu: vùng đất lớn có người ở mà bốn bên đều là biển.
 
Tứ Đại Bộ Châu là bốn bộ châu lớn nơi cõi thiêng liêng.
 
Chúng ta đọc hai đoạn Thánh ngôn của Đức Chí Tôn và hai câu Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế sau đây để chúng ta nhận xét về Tứ Đại Bộ Châu:
 
* TNHT:
 
"Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở không không trên không khí, tức là không phải tinh tú, còn lại Thất thập nhị Địa và Tam thiên Thế giới thì đều là tinh tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao."
 
"Đứng bực đế vương nơi trái Địa cầu nầy chưa đặng vào bực chót của Địa cầu 67. Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt cầu, Tam thiên thế giới, qua khỏi Tam thiên thế giới thì mới đến Tứ Đại Bộ Châu, qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam thập lục Thiên, vào Tam thập lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh."
 
KNHTĐ: (Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế)
 
"- Thượng chưởng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế giới.
- Hạ ốc Thất thập nhị Địa, Tứ Đại Bộ Châu."
 
Như thế:
 
■ Theo hai đoạn Thánh Ngôn nêu trên thì có một Tứ Đại Bộ Châu ở thật cao, nằm dưới Tam thập lục Thiên, nhưng trên Tam thiên thế giới.
 
■ Theo hai câu KNHTĐ thì có một Tứ Đại Bộ Châu nữa ở bên dưới, nằm kế Thất thập nhị Địa.
 
Do đó, CKVT của Đức Chí Tôn có hai phần:
 
■ Phần trên là: Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu và Tam thiên Thế giới.
 
■ Phần dưới là: Thất thập nhị Địa và Tứ Đại Bộ Châu.
 
"Tam thiên thế giới ở từng trên bao phủ mà Thất thập nhị Địa ví như bàn cờ ở dưới. Tam thiên thế giới là ngôi vị, còn Thất thập nhị Địa là trường thi công quả." (Đức Cao Thượng Phẩm)
 
Vậy, chúng ta có thể phân ra rằng:
 
● Tam thiên thế giới ở bên trên có Tứ Đại Bộ Châu, tạm gọi là Tứ Đại Bộ Châu Thượng, để điều hành Tam thiên thế giới.
 
● Thất thập nhị Địa ở bên dưới có Tứ Đại Bộ Châu, tạm gọi là Tứ Đại Bộ Châu Hạ, để điều hành Thất thập nhị Địa.
 
I. Tứ Đại Bộ Châu Hạ:
 
Tứ Đại Bộ Châu Hạ có nhiệm vụ cai quản Thất thập nhị Địa, chia Thất thập nhị Địa làm 4 khu vực theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Bộ Châu Hạ gồm:
 
• Đông Thắng Thần Châu
東勝神洲
• Tây Ngưu Hóa Châu
西牛貨洲
• Nam Thiệm Bộ Châu
南贍部洲
• Bắc Câu Lư Châu
北俱盧洲
 
Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu) đều có chúng sanh ở, được phân ra theo 4 hướng của Tứ Đại Bộ Châu Hạ, mà Địa cầu số 68 của nhơn loại chúng ta thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Cho nên, bài kinh BXTCĐPTTT có câu:
 
Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm,
Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu.
 
Theo giáo lý của Phật giáo, cõi thế phân ra làm Tứ Đại Bộ Châu, cũng viết là Tứ Châu (4 Châu), ở theo 4 hướng chung quanh núi Tu Di, gồm:
 
- Đông Thắng Thần Châu: ở phía Đông núi Tu Di, gọi là Thần Châu là vì dân chúng ở đây là bực Thần, sống đến 600 tuổi. Châu nầy cũng được gọi là Đông Thắng Thân Châu, vì người ở châu nầy có Thắng thân, tức là có thân hình tốt đẹp hơn hẳn người ở các châu khác.
 
- Tây Ngưu Hóa Châu: ở phía Tây núi Tu Di, gọi là Ngưu Hóa là vì ở châu nầy, người ta nuôi bò rất nhiều nên dùng bò thế cho tiền bạc để làm đơn vị đổi chác hàng hóa. Người nơi châu nầy sống đến 500 tuổi.
 
- Nam Thiệm Bộ Châu: ở phía Nam núi Tu Di, gọi là Thiệm Bộ là vì ở trung tâm của châu nầy có cây Thiệm Bộ, cũng gọi là cây Diêm Phù mọc rất nhiều, nên châu nầy cũng được gọi là Nam Diêm Phù Đề (Đề là Châu).
 
- Bắc Câu Lư Châu: ở phía Bắc núi Tu Di. Châu nầy được gọi bằng nhiều tên khác nữa là:Bắc Cu Lư Châu, Bắc Câu La Châu, Bắc Cồ Lư Châu. Người ở châu nầy bình đẳng an vui, sống lâu đến 1000 tuổi.
 
Trong truyện Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh ở Đông Thắng Thần Châu.
Về tánh chất của người trong Tứ Đại Bộ Châu, Đức Phật Thích Ca có nói rằng:
 
"Ta xem trong Tứ Đại Bộ Châu, chúng sanh thiện ác có khác nhau:
 
- Người ở Đông Thắng Thần Châu tôn Trời kỉnh Đất, tâm khí thanh sảng.
 
- Người ở Bắc Câu Lư Châu có tánh thích sát sanh, ăn nói hồ đồ, tình sơ tánh vụng, chẳng được việc gì.
 
- Người ở Tây Ngưu Hóa Châu thì không tham không giết, dưỡng khí nuôi thần, tuy chưa được vào bậc thượng nhân, nhưng mọi người đều hưởng thọ.
 
- Người ở Nam Thiệm Bộ Châu thì tham dâm, hay giết hay tranh, chính là nơi đánh nhau cãi cọ, ác độc thị phi. Nay Ta có ba Tạng Chân Kinh có thể khuyên họ làm việc thiện."
 
Theo giáo lý của Đạo Cao Đài, Tứ Đại Bộ Châu được Đức Phạm Hộ Pháp giải thích như sau:
 
Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp: "Chúng ta biết, pháp thuộc về hình thể của vạn linh, vì cớ cho nên đạo giáo minh tả rõ rệt: Tam Châu Bát Bộ thuộc về quyền của Hộ Pháp (Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn).
 
Tam Châu là: - Đông Thắng Thần Châu, - Tây Ngưu Hóa Châu, - Nam Thiệm Bộ Châu, đều thuộc về quyền hạn của Hộ Pháp. Còn Bắc Cu Lư Châu để cho các phẩm chơn hồn quỉ vị định phận tại nơi đó, định nơi cư trú tại đó. Nó có một quyền năng vô định chẳng cần chỉ giáo, để đặc biệt một Châu cho quỉ vị ăn năn tu học đặng đoạt vị. Ba Bộ Châu kia thuộc quyền Hộ Pháp giáo hóa, duy có Bắc Châu Ngài không thường ngó tới lắm, để cho nó tự do làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu."
 
Tóm lại, Tứ Đại Bộ Châu Hạ ở cõi thiêng liêng, bên trên Thất thập nhị Địa, là cơ quan điều hành 72 quả Địa cầu. Thất thập nhị Địa chia ra ở trong Tứ Đại Bộ Châu Hạ, và Địa cầu 68 của nhơn loại thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu.
Ba Châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Nam Thiệm Bộ Châu thuộc quyền giáo hóa của Đức Hộ Pháp; còn Bắc Câu Lư Châu dành cho quỉ vị ở.
 
II. Tứ Đại Bộ Châu Thượng:
 
Theo hai đoạn Thánh Ngôn trích dẫn bên trên, Tứ Đại Bộ Châu Thượng nằm bên trên Tam thiên thế giới (3000 thế giới) nhưng dưới Tam thập lục Thiên (36 từng trời).
 
Chúng ta đọc tiếp đoạn Thánh Ngôn sau đây của Đức Chí Tôn nói về Ngài Chưởng Pháp Thượng Tương Thanh (Nguyễn Văn Tương), giáng cơ ngày 7-11-Bính Dần (dl Thứ bảy 11-12-1926), có đăng trong Đạo Sử II trang 86 của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu: "Trung, Lịch! Hai con phải dụng đại lễ mà an táng Tương nghe! Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem Tương vào Tam thập lục Thiên, phải để nó đợi nơi Đông Đại Bộ Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát đạt."
 
Theo đoạn Thánh Ngôn nầy, chúng ta suy ra được rằng: Tứ Đại Bộ Châu Thượng gồm 4 Châu được gọi tên là:
 
· Đông Đại Bộ Châu
· Tây Đại Bộ Châu
· Nam Đại Bộ Châu
· Bắc Đại Bộ Châu.
 
Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Hạ đều thuộc về thiêng liêng vô hình, còn Tam thiên thế giới và Thất thập nhị Địa đều là tinh tú, thuộc về hữu hình, nên Đức Chí Tôn mới bảo tượng trưng bằng 3072 ngôi sao trên quả Càn Khôn.
 
Tóm tắt về Tứ Đại Bộ Châu:
 
Càn Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn phân ra làm hai phần: Trên và dưới.
 
Trên thì có Bạch Ngọc Kinh, Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Tam thiên thế giới.
 
Dưới thì có Tứ Đại Bộ Châu Hạ và Thất thập nhị Địa.
 
(Từ Facebook Lê Hồng Ân)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 24/06/2022 1:53 sáng
Chia sẻ: